Inleiding
De websites van De Werf Werkkleding Store bieden een alternatief kanaal waarbinnen bezoekers/klanten zich kunnen oriënteren en informeren over onze organisatie en ons assortiment. Daarnaast bieden wij onze klanten de mogelijkheid om concepten, producten en diensten on-line aan te schaffen.

Algemene voorwaarden
Toegang tot en gebruik van de De Werf Werkkleding Store websites is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de De Werf Werkkleding Store websites worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen alle De Werf Werkkleding Store websites en alle andere sites van De Werf Werkkleding Store en van haar dochtermaatschappijen, die d.m.v. links aan de De Werf Werkkleding Store websites zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de De Werf Werkkleding Store websites stemt u in met deze voorwaarden. De De Werf Werkkleding Store websites en alle informatie, beelden, merken, logo's, iconen met betrekking tot De Werf Werkkleding Store en haar dochterondernemingen en diensten en producten (gezamenlijk hierna te noemen: de Informatie) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de De Werf Werkkleding Store Websites bekende gegevens. De Werf Werkkleding Store kan echter niet instaan, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie, noch of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel. De Werf Werkkleding Store kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid dat de De Werf Werkkleding Store websites en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. De Werf Werkkleding Store behoudt zich het recht voor om de De Werf Werkkleding Store websites te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Registratie
Om adequaat te reageren op verzoeken van bezoekers/klanten en aankopen van klanten dient de bezoeker/klant een aantal gegevens aan ons te verstrekken.

Informatie en gebruik
Wij verzamelen informatie van onze klanten in verschillende onderdelen van de website. Hiermee willen we de volgende doelstellingen bereiken: - Verkrijgen van informatie over onze bezoekers/klanten om deze bezoeker/klant zo optimaal mogelijk te informeren over onze services en ons assortiment. - Verkrijgen van informatie over onze klant om deze klant zo optimaal mogelijk van dienst te zijn bij het on-line aanschaffen van concepten, producten en diensten. - Inzicht verkrijgen in de behoeften van onze bezoeker/klant om vervolgens te trachten hierop met gepaste content te antwoorden. Wij leggen geen andere persoonsgegevens vast dan die door de bezoeker/klant zelf aan ons zijn versterkt. Indien een klant reeds gebruik maakt van een van de andere verkoopkanalen van De Werf Werkkleding Store worden de reeds aanwezige persoonsgegevens gebruikt ter controle. Reeds aanwezige aankoopgegevens van de klant worden gebuikt voor het zo optimaal mogelijk van dienst zijn van de klant.

Aansprakelijkheid
De Werf Werkkleding Store en diens dochterondernemingen, sluiten elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de De Werf Werkkleding Store websites of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de De Werf Werkkleding Store websites.

Links
De DaSilva Beans & Leafs Websites bevatten links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan De Werf Werkkleding Store eveneens geen verantwoordelijkheid dragen.

Intellectuele Eigendom
De Werf Werkkleding Store of haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijke, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Privacy bescherming
Alle De Werf Werkkleding Store websites nemen uitgebreide voorzorgsmaatregelen om de gebruikers- en klantinformatie te beschermen. De Werf Werkkleding Store probeert uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen, maar dit betekent niet dat de veiligheid van de gegevens die u ons verstrekt is gegarandeerd. U wordt dan ook ten zeerste aangeraden alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen bij het gebruik van internet. Daarnaast dient u uw wachtwoorden regelmatig te wijzigen. Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de De Werf Werkkleding Store websites, en door bij voorbeeld gebruik te maken van de automatische vraag-en-antwoord mogelijkheid, gaat u er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases. De Werf Werkkleding Store respecteert uw privacy en zal er voor zorgen dat uw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de De Werf Werkkleding Store databases zorgvuldig worden behandeld. De De Werf Werkkleding Store websites zullen de door u aangeleverde persoonlijke gegevens alleen ter beschikking stellen aan zusterbedrijven van De Werf Werkkleding Store en niet aan andere bedrijven. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over De Werf Werkkleding Store websites en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld. Om De Werf Werkkleding Store in staat te stellen de De Werf Werkkleding Store websites op uw persoonlijke situatie toe te spitsen worden door de De Werf Werkkleding Store websites gebruik gemaakt van zogenaamde "cookies", kleine stukjes informatie die op de harde schijf achterblijven.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand, met informatie over de gebruiker, dat naar de harde schijf van de bezoeker wordt geschreven. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie over de bezoeker. Het gebruik van cookies is inmiddels algemeen geaccepteerd. De reden waarom wij cookies gebruiken is, bezoekers te kunnen herkennen en op basis hiervan betere service te kunnen verlenen aan de individuele bezoeker. Indien de bezoeker zijn browser zo instelt, dat de cookie wordt geweigerd, kan hij of zij desondanks gebruik maken van de site.

Toepasselijk Recht
De Nederlands Wetgeving ten aanzien van de Privacy Bescherming is van toepassing. Ook overigens is Nederlands recht van toepassing op alle De Werf Werkkleding Store websites. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement 's-Hertogenbosch.