Algemene voorwaarden De Werf Communicatie & Creatie

Tot stand gekomen op 31 oktober 2016.

Algemene Voorwaarden De Werf Communicatie & Creatie, gevestigd aan Valeton 4H1, 5301 LW, te Zaltbommel, ingeschreven bij de KvK onder nummer 11016433.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:               De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

De Werf Communicatie & Creatie:            De Werf Communicatie & Creatie, ingeschreven bij de KvK onder nummer 11016433.

Bedrijf:                                      De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:                                De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst:                                     Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die De Werf Communicatie & Creatie voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Honorarium:                              De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht:                                  De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:                             Elke overeenkomst gesloten tussen De Werf Communicatie & Creatie en de wederpartij.

Product:                                    Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en De Werf Communicatie & Creatie.

Tegoedbon:                                Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de Wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt en/of de dienst wordt verricht.

Wederpartij:                               Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Artikel 1        Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen De Werf Communicatie & Creatie en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Werf Communicatie & Creatie, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden De Werf Communicatie & Creatie en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met De Werf Communicatie & Creatie zijn overeengekomen.

Artikel 2        Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes van De Werf Communicatie & Creatie zijn geldig gedurende periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

De Werf Communicatie & Creatie kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is De Werf Communicatie & Creatie daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Werf Communicatie & Creatie anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht De Werf Communicatie & Creatie niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3        Totstandkoming en duur overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van De Werf Communicatie & Creatie.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4        Inhoud overeenkomst

De Wederpartij draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de De Werf Communicatie & Creatie niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Wederpartij daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissie- media.

Artikel 5        Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt De Werf Communicatie & Creatie de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Werf Communicatie & Creatie zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal De Werf Communicatie & Creatie de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal De Werf Communicatie & Creatie daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal De Werf Communicatie & Creatie proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

De Werf Communicatie & Creatie zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan De Werf Communicatie & Creatie kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en De Werf Communicatie & Creatie zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6        Opmaak, specificatie drukwerk en verantwoordelijkheid

De Wederpartij krijgt op zijn schriftelijk verzoek zonder kosten een papiermonster toegestuurd met het oog op de bestelling van drukwerk. Aan de hand daarvan kan de Wederpartij de papierkwaliteiten beoordelen. Bestelt de Wederpartij drukwerk zonder een papiermonster te hebben aangevraagd, dan kan hij niet reclameren over de papierkwaliteit behalve in het kader van de garantie.

Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, geeft De Werf Communicatie & Creatie de Wederpartij schriftelijk bericht dat hij de gewenste opmaak van het drukwerk kan opsturen naar De Werf Communicatie & Creatie. Dat opsturen gebeurt volgens de procedure en specificaties (hierna gezamenlijk: "aanleverspecificaties") die staan vermeld op de website dewerfstore.nl. Een toezending niet volgens de aanleverspecificaties hoeft De Werf Communicatie & Creatie niet te aanvaarden.

Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de Wederpartij. De Werf Communicatie & Creatie heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

De Wederpartij kan ervoor kiezen dat De Werf Communicatie & Creatie een controle uitvoert nadat de bestanden met de opmaak zijn opgestuurd ("controle bestanden"). In dat geval gaat De Werf Communicatie & Creatie na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen voor drukken en controleert De Werf Communicatie & Creatie de bestanden op conformiteit met de aanleverspecificaties. De Werf Communicatie & Creatie beoordeelt in het kader van de "controle bestanden" niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevatte, in tekst, creativiteit of kleur e.d.
Kiest de Wederpartij niet voor "controle bestanden", dan stelt De Werf Communicatie & Creatie de Wederpartij in staat om aan te leveren met het "bestandscontrolesysteem"en kan de Wederpartij zelf een afdrukvoorbeeld op PDF-formaat genereren en controleren. De opdracht wordt pas verder uitgevoerd, nadat de Wederpartij het afdrukvoorbeeld heeft goedgekeurd, volgens de daarvoor bepaalde procedure.

De Wederpartij houdt rekening met het feit dat kleuren - van drukwerkproducten en opmaakbestanden - zoals weergegeven in een eigen print-out van de Wederpartij of zoals getoond op een beeldscherm bij de Wederpartij, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de Wederpartij geen aanspraak wegens tekortkoming.

Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de Wederpartij geen aanspraak wegens tekortkoming. De afwijking wordt bepaald door vergelijking (i) in geval van "controle bestanden": met het bestand zoals door De Werf Communicatie & Creatie ontvangen en (ii) in andere gevallen: met het afdrukvoorbeeld in PDF. Ook indien een standaardkleur geldt is een afwijking van toegestaan.

Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het papier zijn toegestaan.

Artikel 7        Inbreuk op rechten van derden

De Wederpartij staat er jegens De Werf Communicatie & Creatie voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de Wederpartij, geen in- breuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden.

De Wederpartij vergoedt De Werf Communicatie & Creatie alle schade en nadeel die De Werf Communicatie & Creatie lijdt indien en doordat het door De Werf Communicatie & Creatie geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De Wederpartij vrijwaart De Werf Communicatie & Creatie tegen aanspraken van derden op dit punt. De Werf Communicatie & Creatie heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij.

Artikel 8        Uitvoering overeenkomst

De Werf Communicatie & Creatie zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De Werf Communicatie & Creatie heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De Werf Communicatie & Creatie heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft De Werf Communicatie & Creatie het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is De Werf Communicatie & Creatie niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft De Werf Communicatie & Creatie het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan De Werf Communicatie & Creatie.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft De Werf Communicatie & Creatie het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9        Prijzen en tarieven

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en tarieven in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van De Werf Communicatie & Creatie.

Van alle bijkomende kosten zal De Werf Communicatie & Creatie tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 10      Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

Indien De Werf Communicatie & Creatie bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is De Werf Communicatie & Creatie gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien De Werf Communicatie & Creatie het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

-        de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op De Werf Communicatie & Creatie rustende verplichting ingevolge de wet;

-        de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

-        De Werf Communicatie & Creatie alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

-        bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Werf Communicatie & Creatie zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. De Werf Communicatie & Creatie zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 11      Levering

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering aan de Wederpartij binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren 09.00-18.00 uur op werkdagen, via een passend vervoer in opdracht van De Werf Communicatie & Creatie. Daarbij wordt het drukwerk op de gebruikelijke wijze verpakt.

De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland zijn voor De Werf Communicatie & Creatie, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat De Werf Communicatie & Creatie de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 12      Leverings- en uitvoeringstermijnen

Indien voor de levering en/of uitvoering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien De Werf Communicatie & Creatie gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de termijn aan nadat de Wederpartij deze aan De Werf Communicatie & Creatie heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de termijn dient de Wederpartij De Werf Communicatie & Creatie schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij De Werf Communicatie & Creatie alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering en/of uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat De Werf Communicatie & Creatie zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat De Werf Communicatie & Creatie binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de Wederpartij liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan. De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook een fatale levertermijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal De Werf Communicatie & Creatie de goederen voor rekening van de Wederpartij beschikbaar houden, tot na de order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de Wederpartij alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan De Werf Communicatie & Creatie zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 13      Risico-overgang consumenten

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van De Werf Communicatie & Creatie.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 14      Risico-overgang bedrijven

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van De Werf Communicatie & Creatie.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 15      Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door De Werf Communicatie & Creatie aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen, 14 dagen na de factuurdatum, op een door De Werf Communicatie & Creatie aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

De Werf Communicatie & Creatie en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van De Werf Communicatie & Creatie en de verplichtingen van de Wederpartij jegens De Werf Communicatie & Creatie onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16      Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft De Werf Communicatie & Creatie, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft De Werf Communicatie & Creatie, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft De Werf Communicatie & Creatie pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat De Werf Communicatie & Creatie de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 17      Tegoedbon

Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij De Werf Communicatie & Creatie.

De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.

Een Tegoedbon is na uitgifte geldig voor de duur van 1 jaar.

Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Artikel 18      Eigendomsvoorbehoud

Alle door De Werf Communicatie & Creatie in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van De Werf Communicatie & Creatie totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 19      Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft De Werf Communicatie & Creatie het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is De Werf Communicatie & Creatie bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

-        na het sluiten van de Overeenkomst De Werf Communicatie & Creatie omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

-        de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-        zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van De Werf Communicatie & Creatie kan worden gevergd.

De Werf Communicatie & Creatie behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20      Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is De Werf Communicatie & Creatie bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is De Werf Communicatie & Creatie bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

-        na het sluiten van de Overeenkomst De Werf Communicatie & Creatie omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

-        de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-        door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van De Werf Communicatie & Creatie kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

-        zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Werf Communicatie & Creatie kan worden gevergd;

-        de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

-        de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;

-        de Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van De Werf Communicatie & Creatie op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien De Werf Communicatie & Creatie de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is De Werf Communicatie & Creatie niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door De Werf Communicatie & Creatie geleden schade.

Artikel 21      Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan De Werf Communicatie & Creatie of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Werf Communicatie & Creatie geen invloed kan uitoefenen en waardoor De Werf Communicatie & Creatie niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door De Werf Communicatie & Creatie in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

De Werf Communicatie & Creatie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Werf Communicatie & Creatie zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel De Werf Communicatie & Creatie als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt De Werf Communicatie & Creatie zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien De Werf Communicatie & Creatie ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Werf Communicatie & Creatie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 22      Garanties

De Werf Communicatie & Creatie garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. De Werf Communicatie & Creatie garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

De Werf Communicatie & Creatie garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

De garantie strekt niet uit dat het Product niet in de juiste maat in geleverd. De Werf Communicatie & Creatie vermeldt op de website duidelijk een maattabel. Het voorgaande geldt niet indien een gebrek is ontstaan ten gevolge van een fout van De Werf Communicatie & Creatie.

Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal De Werf Communicatie & Creatie, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat De Werf Communicatie & Creatie in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar De Werf Communicatie & Creatie geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 23      Zet-, druk of andere proeven

De Wederpartij is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de De Werf Communicatie & Creatie ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de De Werf Communicatie & Creatie terug te zenden.

Goedkeuring van de proeven door de Wederpartij geldt als erkenning dat de De Werf Communicatie & Creatie de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

De De Werf Communicatie & Creatie is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

Elke op verzoek van de Wederpartij vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 24      Afwijkingen

Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeen- gekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

-        oplage tot 20.000 eenheden: 10%

-        oplage van 20.000 en meer: 5%

Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkings- drukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene leverings- voorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de De Werf Communicatie & Creatie ter inzage. De Werf Communicatie & Creatie zal de Wederpartij op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Afwijkingen in de overige door de Werf Communicatie & Creatie gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de De Werf Communicatie & Creatie ter inzage. De Werf Communicatie & Creatie zal de Wederpartij op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Artikel 25      Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. De Werf Communicatie & Creatie is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van De Werf Communicatie & Creatie.

De Werf Communicatie & Creatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De Werf Communicatie & Creatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De Werf Communicatie & Creatie is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Werf Communicatie & Creatie kenbaar behoorde te zijn.

De Werf Communicatie & Creatie is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien De Werf Communicatie & Creatie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Werf Communicatie & Creatie beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door De Werf Communicatie & Creatie aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat De Werf Communicatie & Creatie overeenkomstig de verzekering draagt.

De Wederpartij dient de schade waarvoor De Werf Communicatie & Creatie aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan De Werf Communicatie & Creatie te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens De Werf Communicatie & Creatie vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Werf Communicatie & Creatie of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 26      Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart De Werf Communicatie & Creatie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien De Werf Communicatie & Creatie door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden De Werf Communicatie & Creatie zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Werf Communicatie & Creatie en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 27      Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens De Werf Communicatie & Creatie en de door De Werf Communicatie & Creatie (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij De Werf Communicatie & Creatie ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 28      Intellectuele eigendom

De Werf Communicatie & Creatie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

De Werf Communicatie & Creatie behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Alle door De Werf Communicatie & Creatie vervaardigde zaken zoals productie- middelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, clichés, films, micro- en macro- montages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempel- platen en randapparatuur, blijven het eigendom van De Werf Communicatie & Creatie, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

De Werf Communicatie & Creatie is niet gehouden de in het voorgaande lid bedoelde zaken aan de Wederpartij af te geven. Daarnaast is De Werf Communicatie & Creatie is niet gehouden de in het voorgaande lid van dit artikel bedoelde zaken voor de Wederpartij te bewaren. Indien De Werf Communicatie & Creatie en de Wederpartij overeenkomen dat deze zaken door De Werf Communicatie & Creatie zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat De Werf Communicatie & Creatie instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 29      Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan De Werf Communicatie & Creatieverstrekt en De Werf Communicatie & Creatie verzamelt, zal De Werf Communicatie & Creatie zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

De Werf Communicatie & Creatie mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Bij het bezoeken van onze website kan De Werf Communicatie & Creatie informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die De Werf Communicatie & Creatie verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Het is De Werf Communicatie & Creatie niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak De Werf Communicatie & Creatie gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en De Werf Communicatie & Creatie zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Werf Communicatie & Creatie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat De Werf Communicatie & Creatie de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

De Werf Communicatie & Creatie behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 30      Reviews

Indien de Wederpartij een review geeft, bijvoorbeeld via Sociale Media, Website(s) of klantenservice, kan De Werf Communicatie & Creatie een dergelijke review (of een gedeelte daarvan) gebruiken voor elk doel, met dien verstande dat de review niet gebruikt al worden in combinatie met de persoonsgegevens van de Wederpartij.

Enkel met de voorafgaande en expliciete goedkeuring van de Wederpartij zal De Werf Communicatie & Creatie een review (of een gedeelte daarvan) samen met de naam (of overige persoonsgegevens) verder gebruiken.

Artikel 31      Nieuwsbrief

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws, de meest recente ontwikkelingen en omtrent de door De Werf Communicatie & Creatie aangeboden Producten en/of Diensten..

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 32      Wijziging algemene voorwaarden

De Werf Communicatie & Creatie heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

De Werf Communicatie & Creatie zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 33      Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Werf Communicatie & Creatie partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen tussen De Werf Communicatie & Creatie en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 34      Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11016433.